The 14-semester (7 year) Tenali syllabus for vedānta is given below.

पाठ्यक्रमः (प्रत्ययनम्)

 1. तर्क सङ्ग्रह दीपिका
 2. न्याय सिद्धान्त मुक्तावली
 3. मीमांसा न्याय प्रकाशः, वेदान्त परिभाषा
 4. सिद्धान्त लेश सङ्ग्रहः
 5. ईशकेनकठप्रश्नमुण्डकोपनिषदः सभाष्याः
 6. माण्डूक्यतैत्तिरीयैतरेयोपनिषदः सभाष्याः
 7. छान्द्योग्योपनिषद् (षष्ठाध्यायः), बृहदारण्यकोपनिषद् (तृतीयाध्यायः) सभाष्यौ
 8. भगवद्गीता सभाष्या
 9. सूत्रभाषम् (पूर्वार्धम्)
 10. सूत्रभाष्यम् (उत्तरार्धम्)
 11. अद्वैतसिद्धिः (प्रथमपरिच्छेदः)
 12. लघु चन्द्रिका (उपाधिवादान्तम्)
 13. भामती (चतुस्सूत्री), विवरण प्रमेय सङ्ग्रहः
 14. खण्डन खण्ड खाद्यम् (प्रथमपरिच्छेदः)