The “Veda Vedanta Shastra Sabha” (aka Tenali exams) have been in the news recently. A friend provided the 14 bi-annual semester syllabus for vedanta.

 1. tarka sangraha dipika
 2. muktavali
 3. nyaya prakasha, vedanta paribhasha
 4. siddhanta lesha sangraha
 5. ishadi panchopanishadah sabhAshya
 6. mandukya, taittiriya, aitareya sabhAshya
 7. chandogya ch 6, brihadaranyaka ch 3
 8. gita bhashya
 9. sutra bhashya (tarka pAdAnta)
 10. sutra bhashya (viyat pAda prabhRti)
 11. advaita siddhi 1st pariccheda
 12. laghu chandrika upAdi vAdAnta
 13. bhamati - chatussutri, vivarana prameya sangraha
 14. khandana khanda khadya 1st pariccheda

The syllabus for vyakarana is:

 1. tarka sangraha dipika
 2. muktavali
 3. siddhanta kaumudi
 4. siddhanta kaumudi
 5. siddhanta kaumudi
 6. siddhanta kaumudi
 7. paribhashendu shekhara
 8. praudhamanorama, shabdaratna (avyayi bhAvantam)
 9. praudhamanorama, shabdaratna (avyayi bhAvantam)
 10. laghu shabdendu shekhara (avyayi bhAvantam)
 11. laghu shabdendu shekhara (avyayi bhAvantam)
 12. mahabhashya (9 ahnikas)
 13. mahabhashya (9 ahnikas)
 14. laghu manusha - subartha vichara, bhushana sara