वयं हि देवगन्धर्वमनुष्योरगराक्षसान् ।
दृष्टवन्तो न चास्माभिर्दृष्टपूर्वस्तथाविधः ॥३.५०.२८॥

अन्वयः ॥ वयं हि देवगन्धर्वमनुष्योरगराक्षसान् दृष्टवन्तः । तथाविधः च अस्माभिः दृष्टपूर्वः न [अस्ति]॥