Date Title Tags
2016-10-09 कठिनमपि शाकुन्तलम्
2016-03-29 निर्दहति
2016-03-25 प्राणाः परित्यजत
2016-03-16 चूडारत्नैः
2016-03-07 शिवरात्रिम् अधि
2016-03-05 ण्ड ण्ड ण्ड
2016-03-04 नागावासः
2016-03-01 उज्जयिनी कादम्बरी
2016-02-24 एकः स एव सुभाषितानि
2016-02-21 धन्यानां नवपूग... सुभाषितानि
2016-02-20 किं कूर्मस्य सुभाषितानि
2016-02-18 पिनष्टीव तरङ्गाग्रैः कुवलयानन्दः अलङ्कारः
2016-02-17 सखि कलितः सुभाषितानि
2016-02-16 अतिमलिने सुभाषितानि
2016-02-15 रूपातिशय... सुभाषितानि
2016-02-14 अस्या मनोहर... सुभाषितानि
2016-02-13 कषायः अमरकोषः कालिदासः मेघदूतः
2016-02-12 चन्द्रः सुभाषितानि
2016-02-12 जतागुल्मोत्सङ्गम् सुभाषितानि
2016-02-11 शीतांशुकरसंस्पृष्टाः सुभाषितानि
2016-02-10 कथं स दन्तरहितः सुभाषितानि
2016-02-09 अवेक्ष्य स्वात्मानम् सुभाषितानि
2016-02-08 गते प्रेमावेशे अमरुकशतकम्
2016-02-06 चक्रवाकमिथुनम् sanskrit kavisamaya
2015-03-04 Time reigns supreme padyaracanā sanskrit
2015-02-27 On vāsanās padyaracanā sanskrit
2015-02-27 Molai Forest padyaracanā sanskrit
2015-02-26 perfect circumstances padyaracanā sanskrit
2015-02-23 half-baked knowledge sanskrit
2015-02-21 ṛṣyādi nyāsaḥ nyāsa sanskrit
2015-02-19 on meetings and projections padyaracanā sanskrit
2015-02-18 mahānyāsa sanskrit
2015-02-16 prāṇa, tejas, ojas āyurveda sanskrit
2015-02-16 a verse in vasantatilaka padyaracanā sanskrit
2015-02-12 viśeṣa sandhyā śaivāgama śivapratiṣṭhā
2015-02-10 mahākumbhābhiṣeka rituals śaivāgama
2015-02-09 śiva pratiṣṭhā vidhi śaivāgama śivapratiṣṭhā kriyākramadyotikā
2015-02-09 aṣṭādaśa kriyāvali śaivāgama śivapratiṣṭhā kriyākramadyotikā
2015-02-09 kriyā krama dyotikā śaivāgama kriyākramadyotikā
2015-01-12 दुष्टः काकः -- बालनीतिकथा १.३ बालनीतिः
2015-01-11 सुभाषितम् -- अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा सुभाषितानि
2015-01-09 महाभारतस्य लेखकः गणेशः महाभारतम्
2015-01-09 धूर्तः शृगालः -- बालनीतिकथा १.२ बालनीतिः
2015-01-07 लुब्धो दाशः -- बालनीतिकथा १.१ बालनीतिः
2015-01-05 कुट्टनीमतम् -- औन्नत्यम् कुट्टनीमतम्
2014-12-31 मधुराविजयम् -- कविवर्णनम् (भट्टबाणः) बाणः मधुराविजयम्
2011-02-08 दीपशिखाकालिदासः रघुवंशः
2011-02-05 अमरकोषस्य समाहृतिः अमरकोषः
2011-01-30 अमरकोषः अमरकोषः
2011-01-30 विभक्तयः
2011-01-20 अमात्यगुणाः रामायणम्
2011-01-15 अयोध्या रामायणम्
2011-01-14 कथोपायः रामायणम् योगवासिष्ठः
2010-12-03 उपनिषदः
2010-11-29 प्रकरणग्रन्थपठनम्
2010-11-21 अधिकारः
2010-11-19 अनुवादः
2010-11-16 स्वर्णदशा
2010-11-10 सुरुचिः योगवासिष्ठः सुभाषितानि
2010-11-09 सर्वोऽपि गुरुः
2010-11-03 साधना
2010-10-28 सूक्तयः
2010-10-26 सुभाषितार्थग्रहणम् श्लोकः पञ्चतन्त्रम् सुभाषितानि
2010-10-25 पञ्चतन्त्रपद्धतिः पञ्चतन्त्रम्
2010-10-22 समासः
2010-10-21 वाल्मीकिजयन्ती योगवासिष्ठः वेदान्तः
2010-10-19 प्रतिस्पन्दना चित्रम्
2010-10-19 व्यवहारभाषा
2010-10-17 रामायणम् - १.००४ -- कुशीलवौ ध्वनिमाला
2010-10-16 विजयदशमी
2010-10-15 विश्वसंस्कृतपुस्तकमेला
2010-10-14 शीशरन्नवरात्रोत्सवाह्वानपत्रिका
2010-10-13 आरूढः चलच्चित्रम्
2010-10-11 देव्याः माहात्म्यम् ध्वनिमाला
2010-10-11 सप्तश्लोकी दुर्गा ७ श्लोकः
2010-10-11 सप्तश्लोकी दुर्गा ६ श्लोकः
2010-10-11 सप्तश्लोकी दुर्गा ५ श्लोकः
2010-10-11 सप्तश्लोकी दुर्गा ४ श्लोकः
2010-10-11 सप्तश्लोकी दुर्गा ३ श्लोकः
2010-10-11 सप्तश्लोकी दुर्गा २ श्लोकः
2010-10-11 सप्तश्लोकी दुर्गा १ श्लोकः
2010-10-08 वितस्ता
2010-10-08 नवरात्रम्
2010-10-07 भाषायाः प्रयोजनम्
2010-10-06 अहम् ईश्वरनाम्ना शपे चलच्चित्रम्
2010-10-05 अवधानग्रहं नृत्यम् चलच्चित्रम्
2010-10-05 भारतम्
2010-10-03 विचित्रं चित्रम्
2010-10-01 रामायणम् - १.००२ -- आदिकाव्यम् रामायणम् ध्वनिमाला
2010-10-01 ग्रहान्तरे जीवः
2010-09-30 उच्चन्यायालयनिर्णयः
2010-09-29 अयोध्यायां कलहः
2010-09-28 अमृतानन्दमयी देवी
2010-09-27 २००८ विश्वसंस्कृतदिनम् चलच्चित्रम्
2010-09-26 कथामाला
2010-09-24 संस्कृतगृहम् चलच्चित्रम्
2010-09-24 संप्रति वर्ताः श्रूयन्ताम्
2010-09-22 इतिहासस्य मार्जनम्
2010-09-21 कावेरी-शिबिरम्
2010-09-15 उपनिषदः पठनम् वेदान्तः
2010-09-15 संस्कृतभाषा सरला मधुरा
2010-09-14 छान्दसः सौन्दर्यम्
2010-09-14 आपृच्छा
2010-09-14 पठनम्
2010-05-13 आवासशिबिरेषु संस्कृतम् वेदान्तः
2009-12-02 ब्रह्मयज्ञम्
2009-10-28 शास्त्र-पठन-पद्धतिः
2009-10-19 दश-वाक्यानि
2009-10-19 संस्कृत-माध्यमम्
2009-08-07 श्रावण-पौर्णिमा गायत्री सविता
2009-08-04 मोक्षस्य कारणम् योगवासिष्ठः वेदान्तः
2009-08-03 श्रद्धावान् -- गीता गीता
2009-08-03 पश्चिमे भारते वा गौरवम्?
2009-07-31 उष्णस्पर्शः
2009-07-30 विश्ववाणी
2009-07-30 पञ्चतन्त्रम्
2009-07-30 प्रशान्तिः
2008-11-26 मुंबय्यां विस्फोटाः
2008-11-20 अष्टपद! क्व गतः?
2008-11-20 अहो! समासः बाधते
2008-11-17 परमहंसः
2008-11-17 आह्वान-पत्रिकायां मङ्गल-श्लोकः निमन्त्रणम्
2008-11-14 गायत्र्याः अर्थः -- मन्त्रदीपिकायाम् गायत्री मन्त्रः
2008-11-14 गायत्र्याः अर्थः -- लघु गायत्री मन्त्रः
2008-11-14 गायत्र्याः अर्थः -- वैद्यनाथदीक्षितेन गायत्री मन्त्रः
2008-11-14 गायत्र्याः अर्थः -- निरुक्तभाष्ये गायत्री मन्त्रः
2008-11-11 बलवन्तं प्रार्थयामहे
2008-11-10 मन्त्रश्लोकः रामायणम्
2008-11-10 समत्वम् -- गीता गीता
2008-11-10 विवाह-पत्रिका -- उदाहरणं ३ विवाहः
2008-11-10 विवाह-पत्रिका -- उदाहरणं २ विवाहः
2008-11-10 विवाह-पत्रिका -- उदाहरणं १ विवाहः
2008-11-10 विवाह-आह्वान-पत्रिका विवाहः
2008-05-28 खण्डान्वयः दण्डान्वयः रघुवंशः
2008-05-06 आकाशवाणी / AIR
2008-04-07 नूतनवर्षशुभाषयाः सुभाषितानि
2008-04-04 स्मरण-शक्तिः (हास्यम्) हास्यम्
2008-04-04 जगतः होरा
2008-04-04 उपधान-युद्धम्
2008-04-04 कोषस्य महत्त्वम् अमरकोषः
2008-04-04 अमरकोषः -- उपोद्घातः अमरकोषः
2008-01-31 युद्धविवरणम्
2008-01-25 योद्धा
2008-01-24 बालपण्डितः
2008-01-18 अक्षराः, तेषां वर्णाः च
2007-12-12 पादत्राणम्
2007-12-12 विश्व-दक्षिणे
2007-12-11 Blog Post
2007-11-26 धन्यवादाय
2007-11-19 अर्घ्यप्रदानम्
2007-11-19 मूर्खः चोरः गृहीतः
2007-11-19 मुद्गल लेखकः
2007-10-17 विवाह-वेषः
2007-10-11 पुरातमं चित्रम्
2007-10-09 दन्त-धावने विश्वविक्रमः
2007-10-08 Blog Post_9646
2007-10-08 भारतीय-वर्णाः
2007-10-08 रामायणे शबरी
2007-10-08 नाम-रामायणम्
2007-10-02 प्राथमिक-शिबिरम्
2007-09-13 नीतिः पङ्गुः चेत् सरलम्
2007-09-09 मित्रं नपुंसके व्याकरणम्
2007-09-08 राष्ट्रपतेः शपथः / प्रतिज्ञानं वा
2007-09-05 जाह्नवी - सोमवासरे
2007-09-05 जाह्नवी - रविवासरे
2007-09-05 जाह्नवी - शनिवासरे
2007-09-05 जाह्नवी -- शुक्रवासरे
2007-09-05 जाह्नवी -- गुरुवासरे
2007-09-05 सरलम् सरलम्
2007-08-29 युद्धम् (फल-गुलिकाभिः) हास्यम्
2007-08-27 जाह्नवी
2007-08-25 धर्मश्रीः
2007-08-24 मित्राणि हास्यम्
2007-08-13 आकाङ्क्षा रघुवंशे रघुवंशः व्याकरणम्
2007-08-13 उदर-निमित्तं बहुकृत-वेषम्
2007-08-13 मेलनम्
2007-08-01 स्तरः कः
2007-07-30 लास-वेगस्
2007-07-30 विश्ववाणी
2007-07-23 पुष्पोत्सवः
2007-07-20 स्थूलत्वम् इष्टम्
2007-07-16 बालैः एव कर्तुं शक्यते हास्यम्
2007-07-16 आकाङ्क्षा व्याकरणम्
2007-07-14 हरिपुत्रः
2007-07-10 शतायुः कथं भवेत्? हास्यम्
2007-07-08 न कोऽपि हिन्दुः भवेत्
2007-07-08 अवश्यमेव तृप्तिः हास्यम्
2007-07-05 अद्वैत-तत्त्वम्
2007-07-02 जीवन-लक्ष्यम् हास्यम्
2007-07-01 आई-दूरवाणी
2007-07-01 हनुमता सूर्यः निगीर्णः (३) कथा
2007-06-30 हनुमता सूर्यः निगीर्णः (२) कथा
2007-06-28 रघुवंशः रघुवंशः
2007-06-27 हनुमता सूर्यः निगीर्णः (१) कथा
2007-06-26 भुवमानीता भगवद्भाषा
2007-05-14 मण्डल-क्रीडनकानि
2007-05-05 रिक्तम्
2007-05-04 दर्शने अदर्शनम्
2007-05-03 गणानुसरणम्
2007-05-01 भजनम्
2007-04-30 एकस्मिन् दिने बधिरः
2007-04-26 पुराणत्वम्
2007-04-26 चितचिन्तयोः सुभाषितानि
2007-04-25 कार्यव्यस्तः
2007-04-24 परस्पराश्चर्यम्
2007-04-23 व्यायामः
2007-04-22 मित-प्रकोष्ठ-कीर्तिः
2007-04-21 प्रयोगाः हास्यम्
2007-04-20 भल्लूक-युवन्
2007-04-19 101 वर्षाः
2007-04-18 युवकानाम् आवास-शिबिरम्
2007-04-17 वर्गाभ्यासः
2007-04-16 अग्नि-गोला गीतम्
2007-04-13 अर्जनशक्तिः
2007-04-12 उत्पन्नपश्चात् सुभाषितानि
2007-04-12 सायं भोजनम्
2007-04-11 एकः तन्तुः
2007-04-11 संस्कृतम् resources
2007-04-11 पुस्तक-प्रकाशनम्
2007-04-09 व्याकरण-ग्रन्थाः व्याकरणम्
2007-04-09 सर्वत्र संस्कृतम्
2007-04-06 स्थान-हास्यम् हास्यम्
2007-04-06 संस्कृताज्ञः सुभाषितानि
2007-04-06 गणित-शिक्षणम्
2007-04-05 चाकलेहः
2007-04-05 द्विकर्मकत्वम् व्याकरणम्
2007-04-05 प्रपातः
2007-04-04 गगन-विरोधः
2007-04-03 वायुगोलेन हास्यम् हास्यम्
2007-04-03 रः , मतुप् व्याकरणम्
2007-04-02 चलच्चित्रम्
2007-04-01 हास्य-दिनम् हास्यम्
2007-03-29 कुक्कुर-कुक्कुटयोः हास्यम्
2007-03-29 क्त-क्तवतू (पुनः) व्याकरणम्
2007-03-28 वासपरिवर्तनम्
2007-03-24 क्त-क्तवतू व्याकरणम्
2007-03-21 रघुवंशः -- उपोद्घातः रघुवंशः
2007-03-20 हिमपातः
2007-03-19 आर्षविज्ञानमन्दिरस्य नूतनालयः
2007-03-18 वातायनम्
2007-03-01 AIR आकाश-वाणी
2007-02-20 भारतीय-संस्कृतिः
2006-12-26 दीप-कज्जलम्
2006-11-30 वसुवज्-महोदयः
2006-10-28 सुभाषितम् - अन्नदानम् सुभाषितानि
2006-09-01 सुभाषितम् - दुर्लभः योग्यकः सुभाषितानि
2006-08-13 सुभाषितम् - मन्त्रः सुभाषितानि
2006-08-13 सुभाषितम् - शास्त्रसारम् सुभाषितानि
2006-08-13 सुभाषितम् - सकृत् सकृत् सुभाषितानि
2006-08-13 सुभाषितम् - सहोदरः सुभाषितानि
2006-08-13 सुभाषितम् - विवेकः सुभाषितानि
2006-08-13 सुभाषितम् - रामायणम् सुभाषितानि
2006-08-11 विवाह-चित्रगुच्छः
2006-08-10 श्लोकः -- गोविन्दः कृष्णः
2006-08-10 सूर्यास्तः
2006-08-10 मातृभाषा
2006-08-10 चन्द्र-चलनम्
2006-08-03 श्लोकाः - आवाहनार्थं विसर्जनार्थं च
2006-08-03 सुभाषितम् - दुष्टा भार्या सुभाषितानि
2006-08-03 सुभाषितम् - कुलस्यार्थे सुभाषितानि
2006-08-03 सुभाषितम् - कोऽन्धः सुभाषितानि
2006-08-03 सुभाषितम् - अलि-शुक-भ्रान्तिः सुभाषितानि
2006-08-03 सुभाषितम् - बुद्धिः सुभाषितानि
2006-08-03 सुभाषितम् - त्रीणि रत्नानि सुभाषितानि
2006-08-03 सुभाषितम् - आद्यभाषा सुभाषितानि
2006-08-01 Writing Sanskrit Unicode Documents
2006-08-01 Reading Sanskrit Unicode Documents
2006-07-21 रघुवंशः १.१ रघुवंशः
2006-07-21 रघुवंशः १.२ रघुवंशः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासकाव्यम् श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.२ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.३ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.४ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.५ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.६ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.७ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.८ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.९ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१० श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.११ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१२ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१३ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१४ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१५ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१६ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१७ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१८ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.१९ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.२० श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.२१ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.२२ श्रीकृष्णविलासः
2006-06-21 श्रीकृष्णविलासः ३.२३ श्रीकृष्णविलासः
2006-04-21 कुमारसम्भवम् १.१ कुमारसम्भवम्
2006-04-21 कुमारसम्भवम् १.२ कुमारसम्भवम्
2006-03-21 विवाहदिनम् इदम् गीतम्
2006-03-21 क्षणं प्रतिक्षणम् गीतम्
2006-03-21 जन्मदिनम् इदम् गीतम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.३ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.४ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.५ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.६ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.७ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.८-९ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१० नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.११ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१२ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१३ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१४ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१५ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१६ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१७ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१८ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.१९ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२० नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२१ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२२ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२३ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२४ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२५ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२६ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२७ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२८ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.२९ नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.३० नलोपाख्यानम्
2006-02-20 नलोपाख्यानम् ३.५०.३१ नलोपाख्यानम्