दमन्ति नलो नाम निषधेषु महीपतिः ।
अश्विनोः सदृशो रूपे न समास्तस्य मानुषाः ॥३.५०.२६॥

अन्वयः ॥ [हे] दमयन्ति! निषधेषु नलो नाम महीपतिः। [सः] अश्विनोः सदृशः। तस्य रूपे समाः मानुषाः न [सन्ति]॥

तिप्पणी ॥ मनोः जाताः इति मानुषाः।