वामभाग-स्थापिता आह्वान-पत्रिका अद्य प्राप्ता । समीचीनम् अस्ति । वस्तुतया मया पत्रिका-द्वयं प्राप्तम् । एका संस्कृतेन लिखिता, अपरा आङ्ग्लभाषया लिखिता । किन्तु , संस्कृतपत्रं प्रथमं लिखित्वा, तस्य अनुवादः कृतः इति मन्ये, यतः संस्कृतपत्रस्य भावः गभीरतरः अस्ति ।