गगन-विरोधः (नक्षत्र-युद्धानि) नाम चलच्चित्रम् । तस्य एकस्य इतिवृत्तस्य संस्कृतानुवादः । सम्यक् प्रयत्नम् । ईदृशानि अन्यानि प्रयत्नानि अपि भवेयुः । एवं क्रीडतां भाषा-ज्ञान-वर्धनम् । दर्शने अपि संस्कृतज्ञानां सन्तोषः उत्पद्यते । वस्तुतया एतस्य अनुवादस्य दर्शने अवगमन-काठिन्यम् अनुभूतम् । यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतम् इति ज्येष्ठैः उक्तम् । एतेभ्यः प्रयत्नेभ्यः संस्कृतम् अद्यतनीय-विषयेषु प्रसारयतु ।