क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः ।
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥१.२॥

भावार्थः, अनुवादः, व्याख्या -- रघुवंशः १.२

पूर्वश्लोकाः -- उपोद्घातः, रघुवंशः १.१, १.२