वार्षिकपुरस्काराः तु सामान्याः, किन्तु केचन विशिष्ट-पुरस्काराः प्रति-वर्ष-चतुष्टयमेव दीयन्ते। यथा विश्व-क्रीडा--आलम्पिक् नाम्ना। अग्रे इयं स्पर्धा चीन-देशे प्रचलिष्यति। अतः तत्र नूतनाङ्ग-निर्माणं तीव्रेण प्रचलत् अस्ति। अस्मिन् चित्रे गौणे नूतन-क्रीडा-भवनं दृश्यते। तत्रत्यैः पौरैः इयं -- नीडं -- इति अभिधीयते॥