गजाः अपि पादत्राणानि धर्तुम् इच्छन्ति ननु ! सिङ्गपुरे, जन्तुशालायां, गजानां पादवेदनां शामयितुं विशिष्ट-पादत्राणानि धारयन्ति एते हस्तिपाः। कियता धार्ष्ट्रेन भवितव्यं तैः !!