अमेरिका-वासिभ्यः एतादृशानि चित्राणि समानानि। यतः हिमपातः तु भवत्येव। किन्तु, अस्मिन् चित्रे न कोऽपि हिमपातः। किं तर्हि? गत-मासे, विश्व-उपधान-युद्धम् आयोजितम्। भागिनः निर्दिष्टेषु स्थलेषु उपधानानि आनीय, युद्धार्थं संम्मिलिताः। मध्येयुद्धं कणाः सर्वत्र प्रसारिताः। हिमपातः इव सुन्दरं दृश्यम्।